Användarvillkor för webbplatsen

Denna sida anger de villkor enligt vilka du får använda vår webbplats manypets.com/se (vår “webbplats“), antingen som besökare eller registrerad användare. Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar användarvillkoren i avsnitt A och samtycker till att vara bunden av dessa. Villkoren i avsnitt B avser endast medlemmar. Genom att använda tjänsten och registrera din mejladress på vår webbplats accepterar du registreringsvillkoren och samtycker till att vara bunden av dessa, inklusive samtycke till marknadsföring via e-post om våra produkter och tjänster.

Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Avsnitt A: Samtliga användare av webbplatsen

Information om oss


Vår webbplats
manypets.com/se är en webbplats som drivs av ManyPets Filial (516411-6146). ManyPets Filial (516411-6146) är en svensk filial till det brittiska företaget ManyPets Ltd (7886430). ManyPets Filial har tillstånd från och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Vi är en försäkringsförmedlare som administrerar ManyPets-märkta försäkringsprodukter. Vi administrerar försäkringsavtalen och hanterar all kommunikation och korrespondens avseende försäkringsskyddet. Dessa användarvillkor gäller endast för användning av den här webbplatsen, inte för en ManyPets-försäkring som du köpt. Om det uppstår ett problem enligt försäkringsavtalet bör du kontakta ManyPets. Försäkringsvillkor för varje enskild försäkring tillhandahålls vid köptillfället.

Inga av de uppgifter som presenteras på denna webbplats utgör rådgivning i förhållande till försäkringsprodukter. Vi förutsätter att du själv skapar en oberoende uppfattning angående lämpligheten av de produkter som erbjuds av oss eller våra samarbetspartners.

Vår försäkringsgivare
Great Lakes Insurance SE är försäkringsgivare till våra djurförsäkringar. Great Lakes Insurance SE är ett tyskt försäkringsbolag med huvudkontor på Königinstrasse 107, 80802 München. Great Lakes Insurance SE har tillstånd av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Deras adress är Postfach 1253, 53002 Bonn, Tyskland. Deras besöksadress är Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany. Mejl: poststelle@bafin.de. Telefon: +49 0228 / 4108 - 0. Webbsida: www.bafin.de.

Great Lakes Insurance SE står även under begränsad tillsyn av Finansinspektionen. Detaljer rörande omfattningen av Finansinspektionens tillsyn kan fås av oss på begäran. Great Lakes Insurance SE tillhandahåller gränsöverskridande tjänster i Sverige och står för dessa tjänster under begränsad tillsyn av Finansinspektionen och Konsumentverket (se kontaktuppgifter nedan).

Anställda på Great Lakes Insurance SE får ingen särskild ersättning för sålda försäkringar. Great Lakes Insurance SE distribuerar försäkringar genom ManyPets utan att ge rådgivning.

ManyPets Filial och våra tillstånd
ManyPets Filial (516411-6146) är en svensk filial till det brittiska företaget ManyPets Ltd (7886430). 

ManyPets Filial har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling i Sverige. Filialen står under tillsyn av svenska Finansinspektionen och brittiska Financial Conduct Authority, samt av svenska Konsumentverket när det gäller marknadsföring. Filialen är registrerad i Bolagsverkets register för försäkringsdistribution inom klasserna brand och naturkrafter, annan sakskada, allmän ansvarighet och annan förmögenhetsskada. Registreringen kan kontrolleras på www.bolagsverket.se eller via mail till bolagsverket@bolagsverket.se, telefon 0771-670 670 eller post till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.

ManyPets Limited i Storbritannien har tillstånd från och står under tillstånd av brittiska Financial Conduct Authority med referensnummer 652623. För att kontrollera detta kan du besöka https://register.fca.org.uk.

För tjänster i Sverige står ManyPets även under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm. Deras besöksadress är Brunnsgatan 3, Stockholm. Mejl:finansinspektionen@fi.se. Telefon: 08-408 980 00. Webb: www.fi.se.

Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsföring i Sverige. Deras postadress är Box 48, 651 02 Karlstad. Deras besöksadress är Tage Erlandergatan 8A, Karlstad. Mejl: konsumentverket@konsumentverket.se. Telefon: 0771-42 33 00. Webb: www.konsumentverket.se.

ManyPets distribuerar enbart försäkringar för Great Lakes Insurance SE. ManyPets har inget kvalificerat innehav i Great Lakes Insurance SE och Great Lakes Insurance SE har inget kvalificerat innehav i ManyPets. ManyPets agerar för kundens räkning och distribuerar försäkring utan att lämna rådgivning.

Åtkomst till vår webbplats

Åtkomsten till vår webbplats är tillfällig och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande därom (se nedan). Vi ansvarar inte för om vår webbplats av någon anledning är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

Vi kan från tid till annan komma att begränsa åtkomsten till vår webbplats, i sin helhet eller delvis, för registrerade användare.

Om du väljer eller tilldelas en kod för användaridentifiering, ett lösenord eller annan uppgift som utgör en del av våra säkerhetsförfaranden, skall sådana uppgifter behandlas som konfidentiella och inte avslöjas för någon tredje part. Om vi anser att du inte följt bestämmelserna i dessa användarvillkor, har vi rätt att när som helst inaktivera koder för användaridentifiering eller lösenord, oavsett om de valts av dig eller tilldelats av oss.

Vid användning av vår webbplats är du skyldig att följa dessa användarvillkor. Du ansvarar för att vidta de åtgärder som krävs för att få tillgång till vår webbplats. Du ansvarar dessutom för att säkerställa att alla personer som har tillgång till vår webbplats via din internetanslutning känner till samt följer dessa användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Alla logotyper, varumärken, kännetecken eller domännamn tillhörande företag som vi har affärsrelationer med, omfattas av dessa företags immateriella rättigheter och får inte återges utan skriftligt medgivande från företagen.

Bortsett från ovanstående, är ManyPets ägare till eller licensinnehavare av samtliga immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, alla logotyper, varumärken, kännetecken, domännamn, databasrättigheter, mönster, know-how, patent och uppfinningar (registrerade eller oregistrerade), alla andra immateriella eller industriella rättigheter i samtliga jurisdiktioner, samt för all information, allt innehåll, material, data eller alla processer som finns i eller ligger bakom denna webbplats och/eller de tjänster vi tillhandahåller. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Samtliga rättigheter tillhörande ManyPets Limited i ovanstående immateriella rättigheter förbehålls härmed.

Du får skriva ut en kopia och ladda ned utdrag från samtliga sidor på vår webbplats för privat bruk, och du får upplysa andra inom din organisation om det material som publiceras på vår webbplats.

Du får inte ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du på något sätt har skrivit ut eller laddat ner, och du får inte heller använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text. Vår (och eventuella identifierade bidragsgivares) status som upphovsmän till materialet på vår webbplats måste alltid anges.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att vi eller våra licensgivare har upplåtit en licens till dig.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste följaktligen, på vår begäran, returnera eller förstöra alla kopior som du gjort av materialet.

Varumärken

ManyPets och ManyPets logotyp är registrerade varumärken tillhörande ManyPets Limited.

Tillförlitlighet gällande publicerad information

Vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att kommentarer samt annat material som publiceras på vår hemsida är korrekt och aktuellt. Sådant material är emellertid inte avsett att likställas med tillförlitliga råd, och vi ansvarar inte, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, för eventuella fel eller utelämnanden. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag friskriver vi oss därmed från allt ansvar och samtliga skyldigheter till följd av att en besökare på vår webbplats, eller annan som kan känna till dess innehåll, har förlitat sig på detta material. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, förbehåller vi oss rätten att när som helst lägga till, ändra eller ta bort information från denna webbplats.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att regelbundet uppdatera vår webbplats och kan därmed när som helst komma att ändra dess innehåll. Vid behov kan vi begränsa åtkomsten till vår webbplats eller stänga ner den på obestämd tid. Det kan hända att innehållet på vår webbplats vid någon tidpunkt är inaktuellt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material såvida det inte krävs enligt lag.

Vårt ansvar mot dig

Dessa villkor påverkar inte under några omständigheter vårt ansvar gentemot dig för: dödsfall eller personskador som inträffar till följd av vår försummelse, inte heller vårt ansvar för medvetet vilseledande eller en missvisande framställning från någon av våra anställda eller uppdragstagare avseende en grundläggande fråga, inte heller annat ansvar som inte kan friskrivas eller begränsas enligt tillämplig lag. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag friskriver vi oss samt eventuella tredje parter som är anknutna till oss härmed uttryckligen från ansvar för följande:

 • Alla villkor, garantier eller liknande bestämmelser som annars skulle kunna gälla enligt tillämplig rätt. Allt ansvar för direkt och indirekt skada eller därav följande förlust eller skada som uppstått för en användare i samband med vår webbplats eller i anslutning till användning, oförmåga att använda eller resultat av användning av vår webbplats, webbplatser som är länkade till vår webbplats eller material som publiceras där, inklusive, men inte begränsat till, ansvar för:

  o   förlust av inkomst eller intäkt; utebliven försäljning; utebliven vinst eller uppdrag; förlust av förväntade besparingar; förlust av data; förlust av goodwill; förspilld lednings- eller kontorstid; samt

  o   All annan slags förlust eller skada, oavsett hur den uppkommit och oavsett om orsakad av skadeståndsgrundande handling (inklusive försummelse), kontraktsbrott eller på annat sätt, även om det varit förutsebart, förutsatt att detta villkor inte skall förhindra skadeståndsanspråk för förlust eller skada på din lösa egendom eller andra anspråk för direkt ekonomisk förlust som inte är friskriven genom någon av ovan angivna kategorier.

 • Vi ansvarar inte under några omständigheter för eventuella skador som uppstår på grund av händelser vars orsak ligger utom vår rimliga kontroll.

 • Eventuella skadeståndsanspråk som uppstår till följd av dessa villkor skall så snart som möjligt meddelas till oss skriftligen.

Integritetspolicy och cookies

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Vår integritetspolicy innehåller information om vilka cookies vi använder på vår webbplats.

Vår integritetspolicy är inte ett kontraktuellt dokument och det kan komma ändras från tid till annan.

Avtal som ingåtts på vår webbplats

Avtal avseende tjänsterna som ingås på vår webbplats eller som ett resultat av ditt besök på vår webbplats, förutom ManyPets försäkringsprodukter, regleras av våra registreringsvillkor i avsnitt B nedan.

Uppladdning av material och bidragande till vår webbplats

När du använder dig av en funktion som tillåter dig att publicera material på vår webbplats eller interagera med andra användare av vår webbplats, får sådant material inte vara oanständigt, hatiskt, pornografiskt eller på annat sätt olagligt. Eventuella bidrag till webbplatsen samt kommunikation med någon annan person genom vår hemsida får inte: innehålla material som är ärekränkande mot någon person, innehålla material som är oanständigt, hotfullt, hatiskt, provocerande eller sexuellt explicit; uppmuntra till olaglig verksamhet, uppmuntra till våld och/eller diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder; göra intrång i databasrättigheter, upphovsrätt eller varumärken tillhörande andra personer; riskera att vilseleda andra personer gällande innehållet på vår webbplats.

När du använder vår webbplats eller bidrar till något slags forum eller interaktiva tjänster får du endast använda webbplatsen i lagliga syften. Du får inte använda vår webbplats:

 • på sätt som bryter mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 • på sätt som är olagliga eller bedrägliga;

 • i syfte att ge juridisk eller ekonomisk rådgivning till andra personer.

 • i syfte att sprida obeställd eller otillåten reklam eller marknadsföringsmaterial eller falska påståenden.

Du garanterar att alla sådana bidrag tillhandahålls i enlighet med dessa bestämmelser, och att du håller oss skadeslösa om du på något sätt bryter mot dessa.

Allt material som du laddar upp vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och ej upphovsrättsligt skyddat, och vi förbehåller oss rätten att använda, kopiera, sprida och till tredje part överföra allt sådant material oavsett syfte. Vi har dessutom rätt att lämna ut din identitet till en tredje part som anser att material som publicerats eller laddats upp av dig på vår webbplats innebär ett intrång i deras immateriella rättigheter eller deras sekretessrättigheter.

Såvitt det är tillåtet enligt tillämplig lag, ansvarar vi inte gentemot dig eller tredje part för innehåll eller tillförlitlighet i det material som publiceras av dig eller någon annan användare av vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort material eller text som du publicerar på vår webbplats om vi finner att de bryter mot ovanstående innehållsbestämmelser.

Virus, hackning och straffbara handlingar

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadliga för den tekniska utrustningen. Du får inte utan tillstånd försöka ta dig in på vår webbplats, server på vilken vår webbplats ligger eller annan server, dator eller databas kopplad till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats genom överbelastningsangrepp (denial of service-attack eller en distributed denial of service-attack).

Överträder du denna bestämmelse, kan du begå en straffbar handling enligt tillämplig lag exempelvis den svenska brottsbalken. Vi rapporterar sådana brott till behöriga brottsbekämpande myndigheter och samarbetar med dessa myndigheter genom att för dem lämna ut din identitet. Vid ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vi ansvarar inte för förluster eller skador orsakade av en distributed denial of service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan angripa din datorutrustning, datorprogram, data eller annat upphovsrättsligt skyddat material till följd av att du använder vår webbplats eller laddar ner publicerat material från den eller någon annan webbplats som är länkad på vår webbplats.

Länka till vår webbplats

Du får länka till vår webbplats, förutsatt att det sker på ett sätt som är rättvist och lagligt samt inte skadar eller utnyttjar vårt rykte. Du får däremot inte skapa en länk till vår webbplats på ett sätt som antyder någon form av association, godkännande eller bekräftelse från vår sida utan att detta finns.

De webbplatser som länkar till vår webbplats från måste i alla avseenden uppfylla innehållsbestämmelserna angivna i dessa villkor och bör anses passande för vår verksamhet och/eller våra kunders behov.

Vår webbplats får inte avbildas på andra webbplatser. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande återkalla länkningstillståndet.

Om du önskar använda det material som finns på vår webbplats på annat sätt än vad som anges ovan, vänligen kontakta oss.

Länkar på vår webbplats

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser i form av hyperlänkar eller länkar i e-postmeddelanden som en del av våra tjänster, är dessa länkar enbart till för att informera. Dessa webbplatser ägs och drivs av tredje parter och vi har ingen kontroll över innehållet på deras webbplatser. Vi ansvarar inte för information, produkter eller tjänster som är publicerade eller möjligen tillgängliga via tredje parters webbplatser, eller för eventuell förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem.

Ändringar av våra villkor

Vi kan när som helst komma att revidera dessa användarvillkor genom att ändra dem på denna sida. Ändrade villkor gäller från det datum de publiceras på vår webbplats. Du förväntas kontrollera denna sida från tid till annan för att ta del av eventuella ändringar av villkoren, då dessa är juridiskt bindande för dig. Vissa bestämmelser i dessa användarvillkor kan även ersättas av andra bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion gällande alla anspråk som uppstår till följd av, eller i samband med, ett besök på vår webbplats, men vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig för brott mot dessa användarvillkor i ditt hemland eller annat relevant land som vi har rätt att vidta rättsliga åtgärder i enligt lag.

Dessa användarvillkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa användarvillkor, dess innehåll eller form (detta gäller även icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående materialet på vår webbplats, eller vill kontakta oss av annan anledning, finner du våra kontaktuppgifter på vår sida kontakta oss.

Avsnitt B: Registrerade användare på webbplatsen

Vem du är

Genom att registrera en användare på vår webbplats intygar du att du är: över 18 (arton) år, en fysisk person och är bosatt i Sverige.

Vår service till dig

Dessa användarvillkor är inte ett avtal avseende tillhandahållande av försäkringstjänster.

Vi administrerar försäkringsavtalen för ManyPets försäkringsprodukter samt hanterar all kommunikation och korrespondens avseende försäkringsskyddet. Om du har en fråga gällande försäkringsavtalet bör du kontakta ManyPets. Dessa användarvillkor gäller endast för användning av den här webbplatsen, inte för någon ManyPets-försäkring som du köper. Försäkringsvillkor för varje enskild försäkring tillhandahålls vid inköpstillfället.

Vi lämnar inga råd i samband med försäkringsprodukter och ingen som helst information om försäkring på vår webbplats bör betraktas som försäkringsrådgivning. Som en del av denna tjänst kan vi vara skyldiga att vidarebefordra din information till försäkringsgivaren vid begäran.

Ditt avtal med oss

För ManyPets-märkta produkter gäller särskilda villkor som vi tillhandahåller vid inköpstillfället. Du bör läsa och förstå dessa villkor innan du köper en produkt.

Tack för att du besöker vår hemsida.

© 2023 ManyPets Limited.

Vidare läsning: Integritetspolicy